ODPOVĚĎ VLÁDY ČR DNE 21. 5. NA NAŠE NÁVRHY K POSÍLENÍ BOJE PROTI VIETNAMSKÉ NARKOMAFII V ČR ZE DNE 19. 2. 2014. UPLYNULY 3 MĚSÍCE A ZATÍM NÁS K JEDNÁNÍ JAKO PRVNÍ POZVALO A VYSLECHLO SI NAŠE NÁVRHY DNE 26. 5. POUZE MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. DĚKUJEME ZA PŘIJETÍ!

 

Č. j. 5991/2014-OSV
ze dne 24. 4. 2014
posta@vlada.cz 

Vážený pane předsedo,

odpovídám na Vaše e-mailové podání ze dne 24. dubna 2014, ve kterém se jakožto předseda Česko-vietnamské společnosti vyslovujete za zesílení boje proti vietnamské narkomafii v České republice a jako projev odsouzení této kriminální činnosti, která může svádět k negativnímu paušalizování na všechny zde žijící Vietnamce a posíláte vládě 13 návrhů a doporučení pro boj s vietnamskou narkomafií v České republice.

V předmětné věci Vám sděluji, že Vaše podání Úřad vlády ČR bere na vědomí a předává jej na příslušné oddělení k informaci či k případným dalším opatřením, a to konkrétně k rukám ředitele Odboru protidrogové politiky pana Mgr. Jindřicha Vobořila.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

JUDr. Iveta Krejčiříková

pověřena zastupováním

vedoucího oddělení styku s veřejností


Náš původní návrh k posílení boje proti vietnamské narkomafii…

 


Věc: NÁVRHY A DOPORUČENÍ ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI VLÁDĚ ČR PRO BOJ S VIETNAMSKOU NARKOMAFIÍ V ČR

                  Vážený pane premiére, vážení členové vlády ČR!

                  Česko-vietnamská společnost, jako nejstarší a největší neziskové celostátní občanské sdružení přátel Vietnamu a Vietnamců žijících v ČR, se již devět let snaží osvětově působit na Vietnamce žijící u nás, aby odmítali výrobu a prodej drog ve své komunitě. Teprve loni se nám podařilo díky osvětovému projektu STOP DROGÁM zasadit vietnamské narkomafii v ČR velmi citelný úder,

neboť již přes 110 Vietnamců dobrovolně využilo v rámci tohoto projektu zřízenou anonymní nahlašovací telefonní linku a oznámilo výrobu, nebo prodej drog, ve své komunitě. V minulosti ztěžující nepsaný „zákon mlčení“ ve vietnamské komunitě a strach z vietnamské narkomafie v ČR, se nám konečně podařilo prolomit a přesvědčit velkou část Vietnamců v ČR, že i oni musí začít aktivně bojovat proti tomu, aby si vietnamská narkomafie neudělala z ČR, z jejich druhého domova ve kterém žijí se svými dětmi, drogovou žumpu Evropy. Nechceme, aby si představitelé SRN, Rakouska i Polska znovu oficiálně stěžovali na výrobu a distribuci drog od Vietnamců v ČR do jejich zemí, nebo aby tento závažný problém dokonce navrhli projednat v orgánech EU. Proto jsme jako naši pomoc pro řešení tohoto závažného celospolečenského a dnes již i mezinárodního evropského problému připravili návrhy a doporučení k zesílení boje proti vietnamské narkomafii v ČR, jenž vycházejí z našich letitých poznatků i zkušeností. Chceme tím pomoci naprosté většině slušných a pracovitých Vietnamců žijících u nás, kteří s výrobou a prodejem drog nemají nic společného a hlavně uchránit jejich dobře se učící děti v našich školách, před paušalizací tohoto problému na celou vietnamskou komunitu.

Česko-vietnamská společnost navrhuje, doporučuje a dává k vašemu uvážení:

1.) Pokračovat v osvětovém projektu STOP DROGÁM cílově zaměřeném na Vietnamce žijící v příhraničních oblastech ČR, ale také ve městech Praha, Ostrava, Brno a Znojmo ( MV, MŠMT )

2.) Finančně podpořit vytisknutí prvního vydání 1000 kusů kapesního výkladového Česko-vietnamského slovníku pro potřeby policie, ČOI, škol, lékařů, nemocnic, záchranářů, hasičů, ale i státních úřadů při komunikaci s Vietnamci, kteří neumí dobře česky. Slovník má již Česko-vietnamská společnost připravený k vydání. Autorka i grafička slovníku se jako členky předsednictva ČVS zřekly honoráře. ( MV, MŠMT, MPO )

3.) Realizovat PR akci ve Vietnamu s názvem „Zamezte poškozování dobrého jména Vietnamu v ČR i v EU“ v Hanoji, Danangu a Hočiminově Městě, s využitím v rámci loňského projektu STOP DROGÁM již natočených video reportáží ve vietnamštině, ve kterých vietnamsky hovoří zadržení Vietnamci, kteří u nás byli odsouzeni za výrobu nebo prodej drog a velmi toho litují i uvádí, jak byli zneužiti vietnamskou narkomafií v ČR. Rodiče a další rodinní příslušníci Vietnamců, kteří žijí u nás, budou na těchto akcích ve Vietnamu veřejně požádáni o pomoc. ( MV, MZV )

4.) Zvýšit v ČR počet odborných poradců z řad vietnamských policistů pro poradenskou pomoc v boji proti vietnamské narkomafii v ČR. ( MV )

5.) Vyhovět požadavku VSR k určité finanční náhradě výkonu trestu ve Vietnamu pro vietnamské občany odsouzené u nás za výrobu nebo prodej drog, v délce pravomocného rozsudku soudu v ČR. Našemu státu se to ekonomicky vyplatí a z výkonu trestu ve VSR mají Vietnamci u nás největší strach. ( MF )

6.) Pokud vietnamský občan žijící u nás oznámí Policii ČR trestní čin výroby nebo prodeje drog, kterého se i on dopouští (případně k němu byl zneužitý) a pomůže aktivně tuto celospolečensky nebezpečnou trestnou činnost na našem území odhalit, udělit mu vyjímku a neposílat jej k výkonu trestu do VSR. ( MS )

7.) Pokud vietnamský občan žijící u nás iniciativně oznámí Policii ČR výrobu nebo prodej drog a nikterak se na této trestné činnosti nepodílí, tedy pomůže aktivně tuto závažnou trestnou činnost odhalit, odměnit jej možností udělení víz pro jeho rodinné příslušníky ve VSR, k návštěvě jeho rodiny v ČR. ( MZV )

8.) Zvýšit kontrolu ekonomických toků a finančních transakcí z ČR do VSR. ( MF )

9.) Zvýšit namátkovou kontrolu na převoz drog, či peněz z této trestné činnosti, na všech hraničních přechodech v ČR ( letiště, silnice, železnice, přechody pro pěší ). ( MV )

10.) Práce, které v ČR nikdo nechce vykonávat, ani nezaměstnaní, nabídnout Vietnamcům v ČR, kteří zde ztratili práci, nebo byli podvedeni českými zprostředkovatelskými agenturami a mohou být lehce zneužiti vietnamskou narkomafií v ČR. Nedávný případ sebeupálení Vietnamce u Prahy dokazuje, že tento problém ve Vietnamu zadlužených Vietnamců, kteří jsou v ČR bez práce, je nutné neprodleně řešit. ( MPSV )

11.) Pokud budou přistiženi prodejci drog, kteří podnikají jako OSVČ, že ve svých stáncích nebo obchodech drogy nabízeli, důsledně dodržovat stávající živnostenský zákon, zejména využít možnost odebrání ŽL. ( MPO )

12.) Zvýšit kontrolu velkoobchodních center (VOC) a tržnic provozovaných vietnamskými občany v celé ČR, zejména v příhraničních oblastech, na prodej nebo uskladnění drog. Důsledně vyžadovat preventivní každodenní kontrolu od majitelů VOC a tržnic na výskyt a prodej drog. Případně navrhnout novelizaci směrnice nebo nařízení MPO, která provozovatelům VOC a tržnic tuto povinnost pod sankcemi uloží. ( MPO, MV )

13.)Navrhujeme a doporučujeme, aby při všech oficiálních jednáních ČR ve Vietnamu, například letos v březnu při zasedání mezivládní Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci ČR – VSR v Hanoji, byla o tomto závažném problému vietnamská strana informována. Samozřejmě také při všech oficiálních státních vietnamských návštěvách v ČR.

                  Domníváme se, že je nutné zvýšit a zlepšit koordinaci řešení tohoto problému mezi všemi zainteresovanými ministerstvy a proto navrhujeme a dáváme k uvážení jmenování vládního koordinátora, který bude mít tuto koordinaci a kontrolu vámi přijatých opatření na starosti. Česko-vietnamská společnost vám všem bude při realizaci vámi přijatých řešení kdykoliv aktivně pomáhat. Věříme, že společným úsilím se nám podaří činnost vietnamské narkomafie u nás podstatně omezit a že brzy budete moci informovat všechny okolní státy, že se situace v této oblasti v ČR výrazně zlepšila. To také pomůže České republice i všem Vietnamcům žijícím u nás, za což vám děkujeme.

Marcel Winter

Předseda Česko-vietnamské společnosti

 V Praze: 19.2.2014

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.