Stanovy

STANOVY

 Článek I

Název, sídlo, působnost

Česko – vietnamská společnost, zapsaný spolek (dále jen „Spolek“) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Praha.

Adresa Spolku je: K Zahradám 127, 159 00 Praha 5

IČ: 65998685.

Článek II
Postavení, poslání a cíle

 1. Spolek je samostatnou, nezávislou, nevládní organizací, která k dosažení svých cílů jedná, spolupracuje a navazuje partnerské a jiné vztahy s orgány, organizacemi i jednotlivci v České republice a Vietnamské socialistické republice. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Posláním a cílem Spolku je:
  • navázat na tradiční přátelské vztahy a podporovat další všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi ČR a VSR;
  • podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti hospodářství, vědy a techniky, kultury a umění, turistiky a osobních kontaktů;
  • hledat a nalézat stanoviska v úsilí o vzájemné porozumění, všestranně prospěšnou spolupráci a spravedlivé vztahy mezi národy.
  • aktivně pomáhat Vietnamcům žijícím v ČR v integraci do života naší společnosti.
 1. K dosažení těchto cílů se bude Spolek  zejména zaměřovat na:
  • pořádáním přednášek, kurzů, seminářů, sympozií, výstav a dalších společenských a kulturních akcí;
  • vydáváním publikací;
  • informováním odborné i laické veřejnosti ve sdělovacích prostředcích o otázkách souvisejících s posláním Spolku;
  • předkládáním stanovisek, návrhů a petic vládním i nevládním orgánům;
  • navazováním partnerských vztahů s organizacemi a spolky s obdobným posláním a podporou kontaktů jednotlivců i organizací;
  • podporou spolupráce subjektů ČR a VSR v jejich podnikatelských aktivitách, seznamováním s platnou legislativou na podporu společného podnikání v obou zemích, možností investování a ochrany investic;
  • podporou překladatelské, studijní a badatelské činnosti;
  • přijímáním a vysíláním delegací;
  • spoluprací s Vietnamci studujícími nebo žijícími v ČR.
 1. Spolek může být kolektivním členem jiných nevládních organizací, jako jsou například  „Kontinenty“.
 1. Za Spolek je oprávněn jednat předseda, případně výkonný místopředseda, nebo předsedou pověřený člen předsednictva.

Článek III
Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členy Spolku mohou být občané ČR a cizinci s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, kteří (které) uznávají cíle a stanovy Spolku, podají písemnou přihlášku, případně vyplní a odešlou formulář přihlášky uveřejněný na webových stránkách Spolku (http://www.cvs-praha.cz) a zaplatí stanovený členský příspěvek. Jednacím jazykem Spolku je čeština.
 1. Nové členy Spolku schvaluje Valná hromada. V době mezi jejím konáním předsednictvo ČVS.
 1. Členství zaniká písemným oznámením člena, úmrtím individuálního člena, případně zánikem právnické osoby kolektivního člena. Členství může být ukončeno též pro neplnění členských povinností, jako například neuhrazením členského příspěvku, dále také rozhodnutím Valné hromady a v době mezi jejím konáním předsednictvem ČVS.
 1. Právem člena Spolku je:
  • podílet se na veškeré činnosti Spolku;
  • volit členy předsednictva a revizní komise a být volen do kteréhokoliv orgánu Spolku;
  • být plně informován o činnosti Spolku, všech jejich orgánů, jakož i o hospodaření Spolku;
  • podávat návrhy a připomínky k činnosti Spolku a požadovat od předsednictva příslušná stanoviska k nim.
 1. Povinností člena Spolku je:
 • působit k naplňování poslání Spolku;
 • plnit úkoly, jimiž byl pověřen;
 • platit včas a v příslušné výši stanovené členské příspěvky (od této povinnosti jsou osvobozeni čestní členové Spolku);
 • informovat orgány Spolku o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím ve Spolku.

Článek IV
Orgány a organizační útvary Spolku

 1. Orgány Spolku jsou valná hromada, předsednictvo a revizní komise.
 1. Vlastní činnost Spolku může být realizována prostřednictvím zájmových komisí, sekcí, klubů a poboček.
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku složeným ze všech jejích členů. Schází se zpravidla jednou ročně. Kromě toho může být svoláno její mimořádné zasedání, a to na žádost alespoň jedné čtvrtiny členů Spolku. Valnou hromadu svolává předsednictvo.
 1. Valná hromada rozhoduje o náplni, hlavních úkolech a všech zásadních otázkách činnosti Spolku. Přijímá stanovy, rozhoduje o zániku Spolku. Valná hromada volí předsednictvo, které si ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedy, tajemníka, hospodáře a předsedy jednotlivých sekcí. Dále volí revizní komisi, která si ze svého středu zvolí předsedu. Valná hromada dále stanovuje výši členských příspěvků , zprávu o činnosti předsednictva, zprávu o hospodaření a stanovisko revizní komise. Bere na vědomí přijetí nových členů, zánik členství jednotlivým členům a vznik poboček, sekcí, komisí a klubů.
 1. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nejméně jedna čtvrtina členů Spolku. Pokud se ve stanovený den a hodinu nedostaví potřebný počet členů, začátek valné hromady se odloží o půl hodiny. Poté je schopna usnášení za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina.
 1. Předsednictvo je výkonným orgánem Spolku. Řídí se usnesením valné hromady a v době mezi valnými hromadami řídí veškerou činnost Spolku.

Předsednictvo je voleno na čtyři roky. Schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Je schopné usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a při hlasování rozhoduje prostá většina v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Členové předsednictva  Spolku, pokud počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy předsednictva do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství v předsednictvu zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období.  Členství v předsednictvu může být zrušeno na návrh předsedy předsednictvem, pokud se člen předsednictva žádným způsobem neúčastní činnosti Spolku, minimálně čtyřikrát za sebou se neomluveně nezúčastní schůze předsednictva. O návrhu na  zrušení členství v předsednictvu je člen předsednictva informován a má možnost  se k němu vyjádřit. Předsednictvo pak rozhoduje, zda zdůvodnění člena přijme, či potvrdí ukončení jeho členství v předsednictvu. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 1. Revizní komise je volená na čtyři roky, je tříčlenná a členství v ní je neslučitelné s členstvím v předsednictvu a výkonem funkce v pobočce, klubu, sekci nebo komisi. Členové revizní komise mají právo zúčastnit se jednání všech orgánů a organizačních útvarů Spolku. Mohou se zúčastnit jednání předsednictva, nemají však hlasovací právo.
 1. Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření všech orgánů a organizačních útvarů Spolku. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Z jednání pořizuje zápis a o své činnosti podává zprávu valné hromadě.
 1. Dle zájmu členů mohou být ustaveny komise, kluby, sekce a pobočky Spolku. Tyto útvary si ze svého středu volí předsedu, podle potřeby i další funkcionáře. Komise, sekce, kluby a pobočky nemají právní subjektivitu, jejich činnost se řídí stanovami a nejméně jednou ročně podávají zprávu o své činnosti předsednictvu Spolku.

Článek V
Hospodaření Spolku

 1. K zabezpečení činnosti Spolku slouží materiální a finanční prostředky získané formou příspěvků členů, dotací nebo darů a výnosy z vlastní podnikatelské činnosti.
 2. Předsednictvo může vyčlenit prostředky pro úhradu činnosti poboček, komisí, sekcí a klubů.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

 1. O zániku Spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zároveň rozhodne o vypořádání majetku Spolku v souladu se zákonem.
 2. Tyto stanovy Spolku byly řádně schváleny delegáty na.valné hromadě Česko – vietnamské společnosti, zapsaný spolek dne 14.12.2014  v Praze.